Knowledge is useful only . . .

“Knowledge is useful only when you can use it.” -- Yamakura Shihan